Özlü SözlerYazarlara Göre Sözler

Bedî-üz-Zamân Said Nursî Sözleri

Bedî-üz-Zamân Said Nursî - Kısa Biyografi

1877’de doğdu. İslam alimi, düşünürü ve tefsir yazarı. Risale-i Nur külliyatının yazarıdır. 23 Mart 1960’da öldü.

Bedî-üz-Zamân Said Nursî Sözleri :

Abd ile mabud arasında en yüksek ve latif nispet, ancak ibadettir.

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Said Nursi Sözleri

Aç canavara karşı tahabbüb; merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister.

Ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin çekirdeği vasıtasıyla neticesi; gelecek bir ağaçtır.

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı taktirde, fani dünya eserlerine kıymet verme.

Said Nursi Sözleri

Âlim-i mûrşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir.

Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır. O’nu unutan sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır.

Asıl musibet ve muzır; musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit,dergah-ı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerekir.

Atalet; vücut içinde dem, hayat içinde mevttir. Sa’y ise, vücudun hayatı, hem hayatın yakzasıdır.

Batılı tasvir, saf zihinleri bulandırır.

Bazen düşmanlık, şiddet-i muhabbetten gelir.

Bazen saadette felaket olduğu gibi, felaketten dahi saadet çıkar.

Bekarlık, bikarların kârıdır.

Biçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olurlar.

Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse dert getirir.

Bir fikre davet, cumhûr-u ulemanın kabulüne vâbestedir, yoksa davet bid’attır, reddedilir.

Bir insan, ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafir hanedir ve ahretine bir intizar salonudur.

Bir şey bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz.

Bir şeyin şerefi neslinde değil, zatındadır. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir.

Bismillah, her hayrın başıdır.

Said Nursi Sözleri

Bu misafirhaneyi dünyada nazarı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Sen nasıl nizamsız, gayesiz kalabilirsin?

Bu zamanda lisan-ı hâl, lisan-ı kâlden daha tesirlidir.

Bütün yıldızları elinde tutamayan, bir tek zerreye Rab olamaz.

Said Nursi Sözleri

Büyük adama, her şeyde büyük olmak lâzım gelmez.

Büyük görünme, küçülürsün.

Cennet olmazsa, cehennem tâzib olmaz.

Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır.

Çamın gayet küçük bir tohumunda, koca çam ağacının fihristini ve mukadderatını yazan kalem, celbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir.

Deli adama “iyisin, iyisin” denilse iyileşmesi, iyi adama “fenasın, fenasın” denilse, fenalaşması nadir değildir.

Din ile dünyanın avına çıkılmaz.

Dua, ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir.

Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşrû dairede ki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir.

Düşmanın düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır.

Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığa karşı iyilikle mukabele et.

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam.

En büyük saadetler, büyük ve acı felâketlerin neticesidir.

Said Nursi Sözleri

Fehim, ifhamdan daha esheldir.

Fıtrat, yalan söylemez.

Göz öyle bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencereden seyreder.

Göz, kalbin ayinesidir.

Günah; iradenin yüzüne atılmış bir tükürük ve ruha içirilmiş bir zakkumdur.

Güneş varken, mumların ışığı altına girmeye gerek yok.

Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, yaşamdan tat alır.

Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.

Güzelliğin güzelliğini artıran, çirkinin çirkinliğidir.

Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır.

Hayat sebebiyle, karınca küreden büyük olur.

Hayat zannettiğin hâlât, yalnız bulunduğun dakikadır.

Hayat, iman ve cihattır.

Hayat, kesrette bir çeşit tecelli-i vahdettir.

Hayat; bir şeyi, her şeye malik eder.

Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

Hayatını, bulunduğun an bil.

Hazmolunmayan ilim, telkin edilmemelidir.

Her gülde diken olur ama kesinlikle dikende gül bitmez.

Her işin, her şeyin tekâmülü, zıtların mukabele ve rekabet etmeleriyle olur.

Her kemâle bir noksan takmak, bu alem-i kevnü fesadın şanındandır.

Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değildir.

Her yeni gün, hem sana hem herkese yeni bir alemin kapısıdır.

Himmetine, şahsına hasreden; insan değildir.

Hürriyetin en geniş şekli, Cumhuriyet’tir.

Said Nursi Sözleri

İ’layı kelimetullahın bu zamanda büyük bir sebebi, maddeten terakki etmektir.

İbadetin ruhu ihlastır; ihlas ise yapılan ibadetin, yalnız emredilmiş olduğu için yapılmasıdır.

İhyay-ı din, ihyay-ı millettir. Hayat-ı din, nûr-u hayattır.

İlhamla coşan bir gönülde; zerre güneş, damla da derya olur.

İman ne derece mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı Saadet.

İman, bir manevi cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise, manevi bir zakkum-u cehennem tohumunu saklıyor. Demek ki selamet ve emniyet yalnız İslamiyet’te ve imandadır.

İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise insanın vazife-i asliyesi, iman ile duadır. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder.

İman; tevhidi, tevhit; teslimi, teslim; tevekkülü, tevekkül; saadet-i dareyni iktiza eder.

İnsaflı tenkit, hakikati rendeçler.

İnsan çekirdeğe benzer. Mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdiî edilmiştir.

İnsan, Cenab-ı Hakk’ın antika bir sanatıdır.

İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil, bir kalbin mevcut olmasıdır.

İnsanın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir.

İnsanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır.

İnsan-i ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir.

İnsanlar hür oldular ama yine Allah’ın kuludurlar.

İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir.

Said Nursi

İnsanoğlun da hak tecellilerinde açık olan zirve; gönüldür.

İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.

İşlediğimiz her bir günah; kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açar.

Kabrin arkası için çalışınız, hakiki saadet ve lezzet oradadır.

Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gireceğini bil, öyle hazırlan.

Lezzetin en büyük lezzeti, gerilenme ve değişmesindedir.

Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan daha iyidir.

Menfaat üzerine siyaset; canavardır.

Merak, ilmin hocasıdır.

Said Nursi

Mevcutla, iktifa; gayretsizliktir.

Meziyetin varsa, hafâ türabında sakla, ta neşu ü nema bulunsun.

Muhabbet, uhuvvet sevmek; İslamiyet’in mizacı ve rabıtasıdır.

Muhabbetin gözü kördür.

Musibet-i amme, ekseriyetin hatasına terettüp eder.

Musibetler, dergah-ı ilahiye sevk etmek için birer kadeh kamçılarıdır.

Mümini düşünmek lezzeti, nimeti düşünmekten daha lezizdir.

Münakaşadan kaçınmak, en büyük münakaşayı kazanmaktır.

Namaz dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da; İslam’ın kantarası yani köprüsüdür. Biri dini diğeri asayişi muhafaza eden, iki ilahi esastır.

Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir.

Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır.

Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.

Said Nursi

Neme lazım başkası düşünsün, istidadın yadigârıdır.

Nimetin devamı zatından daha kıymetlidir. Lezzetin devamı lezzetten daha lezizdir. Cennete devam eden cennetin fevkindedir.

Nisyan, dahi nimettir. Yalnız her günün âlâmını çektirir, müterakimini unutturur.

Ömrün kısa ise, ebedi bir ömür var; merak etme.

Ömür kısa, lüzumlu işler pek çoktur.

Öyle bir zaman olur ki, bir kelime bir orduyu batırır.

Paslanmış eşsiz bir elmas, daima parlatılmış cama tercih edilir.

Sabır, yücelme ve fazilete ermenin mühim bir esası ve iradenin zaferidir.

Sıkıntı, sefahatlerin muallimidir.

Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi halk etmiştir.

Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın.

Şiir, ötekileri kurcalama yolunda duyulan “hay-huy” veya bu uğurda ki cehdin iniltileridir.

Şiir, şairlere ait bir takım solmayan çiçekler ve bu çiçeklerin çevreye saldıkları kokular demektir.

Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mal eder.

Said Nursi Sözleri

Şöhret, kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı insanlara abd ve köle yapar.

Şöhret, zehirli  bir baldır.

Vefa, dost ikliminde yaşayan güllerdendir.

Vesveseye büyük nazarıyla baksan büyür, küçük nazarıyla baksan küçülür.

Vücudun vücudu kemal iledir. Kemalin kemâli de devam ile olur.

Ye’s mani-i her kemaldir.

Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem daha lüzumsuz değil.

Zaman, cemaat zamanıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı